Most recent comments
2021 in Books -- a Miscellany
Are, 1 year, 8 months
Moldejazz 2018
Camilla, 4 years, 2 months
Romjulen 2018
Camilla, 4 years, 9 months
Liveblogg nyttårsaften 2017
Tor, 5 years, 9 months
Jogging og blogging
Are, 6 years, 8 months
Liveblogg nyttårsaften 2016
Are, 6 years, 8 months
Kort hår
Tor, 2 years, 8 months
Ravelry
Camilla, 2 years, 3 months
Melody Gardot
Camilla, 4 years, 2 months
Den årlige påske-kommentaren
Tor, 4 years, 5 months
50 book challenge
Camilla, 9 months
Controls
Register
Archive
+ 2004
+ 2005
+ 2006
+ 2007
+ 2008
+ 2009
+ 2010
+ 2011
+ 2012
+ 2013
+ 2014
+ 2015
+ 2016
+ 2017
+ 2018
+ 2019
+ 2020
+ 2021
+ 2022
+ 2023

Tor leser partiprogram I - Fremskrittspartiet

Denne artikkelen, der jeg leser og kommenterer partiprogrammet til FrP, er den første i en serie som vil gå fremover mot valget. Ved å poste en artikkel hver lørdag kommer jeg sånn omtrent akkurat til å rekke over alle partiene som faktisk har en sjanse til å få noen inn på Stortinget, og på den måten kan både jeg og mine lesere gjøre en informert beslutning når valgdagen kommer. Når det er sagt kan jeg vel også nevne at jeg nesten helt sikkert kommer til å stemme SV, og at dette sikkert vil farge mine kommentarer, men la meg samtidig understreke at jeg også har problemer med enkelte av SVs saker, så jeg skal i alle fall gjøre en slags innsats for å være fair and balanced, som man sier. We report, you decide.

Jeg har valgt å begynne nesten helt til høyre når jeg tar for meg partiprogrammene, og dagens tema er altså FrPs handlingsprogram for perioden 2009-2013, som kan lastes ned i pdf, eller leses på nett. For å ha et visst sammenligningsgrunnlag har jeg allerede sett kjapt over programmene til de fleste partiene, og jeg kan med en gang si at dette ser ganske bra ut rent utseendemessig, med god layout og mange fine bilder. Over gjennomsnittlig mange bilder, vil jeg si. Og jeg tenker naturligvis mitt.

Førsteinntrykkene når jeg leser dette programmet er at vi her har å gjøre med et parti som har en blind, eller i alle fall sterkt myopisk, tro på markedets fortreffelighet, og deretter at her skal det brukes penger. Skatter og avgifter skal reduseres, sykehusene skal oppgraderes, eldreomsorgen skal bli bedre, tannlege skal bli billigere og veiene skal utbedres uten bruk av bompenger. Noen av disse tingene er jo gode tiltak, det skal jeg ikke nekte for, men pengene må jo komme fra et eller annet sted, siden de åpenbart ikke skal komme fra skatter, avgifter eller bompenger. Svaret ligger til dels i oljepenger, men også i at absolutt skal konkurranseutsettes, noe som magisk vil føre til at alt blir både billigere og bedre. Jeg kan ikke enn å tenke på sketsjen der Stephen Fry heller masse plastgafler over en høyrevridd politiker, og sier «They're all crap, but at least you've got choice!"». Et annet utslag av troen på markedets evne til alt som er godt er at FrP har stor tro på frihandel som løsningen på alle verdensproblemer, som er tullete fordi det fører til at man transporterer alt mulig rart frem og tilbake hele tiden. Jeg er dessuten slett ikke overbevist om at massiv frihandel er det beste for å få fattige land til å slutte å være fattige.

En annen ting jeg merker meg, og som jeg humrer litt av, er at FrP er mot alle former for rasisme, og at de ikke vil forskjellsbehandle noen. Unntatt mennesker som kommer fra utenfor den vestlige kulturkrets, hva nå det betyr. Innvandring fra disse landene skal nemlig begrenses kraftig.

I tillegg til å lese over og kommentere ting jeg merker meg, har jeg bestemt meg for å sammenligne de ulike partiene på fire områder jeg føler er viktige. Disse er Energi og miljø, Kultur, Samferdsel og Forskning. Her følger mine kommentarer til FrPs syn på disse sakene:


Energi og miljø

Fra første stund er det klart at FrP har plukket opp at miljøvern er i vinden, og slengt inn noen moteriktige ord her og der. Det er likevel åpenbart at det ikke er noe miljøparti vi snakker om. I tillegg til det tidligere nevnte prinsippet om mest mulig frihandel, som leder til masse unødvendig transport, er det mye skummelt å finne i kapittelet «Energi». For eksempel:

Det må legges til rette for etablering av lønnsomme kull- og gasskraftverk. Slike kraftverk bør ha de samme miljøkrav i Norge som i EU. Dersom det stilles særnorske krav om CO2-rensing[sic], må staten ta ekstrakostnadene ved det. Eierne av gasskraftverk skal i så fall ta CO2-kostnader[sic] tilsvarende eventuelle CO2-kvoter[sic] på nivå med EU-land.


FrP ser videre med bekymring på at oljeproduksjonen på Norsk sokkel har falt med om lag 30% siden 2001, og vil «føre en offensiv politikk for å motvirke en videre negativ utvikling i produksjonen.» Formodentlig helt til det plutselig en dag tar slutt. FrP-velgere som faktisk har lest partiprogrammet, hvis det finnes noen slike, vil muligens innvende at det faktisk står noen ord om alternative energikilder:

Det finnes mange ulike alternativer som kan ha et potensial i vår energiforsyning – enten direkte gjennom termisk energi eller via elektrisitetsproduksjon. Noen av disse er bioenergi, bølgekraft, tidevannskraft, hydrogen, jordvarme, solceller, termisk solenergi, vindkraft og vindturbiner til havs. Økt bruk av nye fornybare energikilder kan bidra til å gjøre energibruken mer fleksibel og bidra til verdiskaping.


Det er imidlertid en avventende, heller enn offensiv og forpliktende, holdning som fremkommer, og det å si at man er tilhenger av miljøvennlig energi er egentlig ikke noe bedre enn å si at man ikke er tilhenger av tortur. Det er en selvfølge, rett og slett. Jeg vil dessuten legge til at hydrogen ikke er en energikilde, men en energibærer.


Kultur

Kultur-kapittelet i FrPs handlingsprogram åpner med at «Fremskrittspartiet ønsker et levende kulturliv, med minst mulig politisk styring, basert på personlig engasjement og frivillighet.» Så på samme måte som at de ikke er prinsipielt imot miljøvennlig kraftproduksjon, er de heller ikke motstandere av kultur, bare motstandere av at staten skal betale for den. Jeg sakser:

Vi mener kulturlivet i større grad både kan og bør finansiere seg selv. Kulturlivet bør i større grad utvikles og anses som egen næring, hvor publikums begeistring i stor grad vil være avgjørende for hvilke kunstformer som overlever. Det er ingen politisk oppgave å avgjøre hva som er gode kulturuttrykk for eksempel gjennom offentlig støtte, men der det offentlige bruker penger på kulturtiltak, er det viktig at pengene kommer folk flest til gode.


Ytterligere kommentarer har jeg ikke.


Samferdsel

Ikke overraskende handler store deler av kapittelet «Transport og kommunikasjon» om bil og vei. Halvparten, faktisk. Det som står der er stort sett at veiene må bli bedre og bilene billigere. I den andre halvparten, som handler om andre transportmidler, står det for eksempel

Fremskrittspartiet ønsker at jernbanenettet åpnes for fri konkurranse, slik at skinnegående transport kan bli mer konkurransedyktig. Økt konkurranse vil føre til bedre og billigere tilbud, som igjen vil gi en betydelig miljøgevinst. trafikken på jernbanenettet må derfor dereguleres ved endringer av forskriftene til jernbaneloven, og åpnes for fri konkurranse. Kontroll med jernbanevirksomheten bør legges til transporttilsynet, som også må ha et særskilt ansvar for sikkerheten.


Det er mulig jeg tar feil, men jeg innbiller meg at det største problemet med norsk jernbane ikke er NSB, men at sporene er gamle og at kapasiteten er sprengt. Det viser seg ved videre lesing at også FrP er oppmerksomme på dette problemet, men utover the magic of konkurranseutsetting kan jeg ikke se at det akter å gjøre noe særlig for å løse dette problemet. Og antagelig blir situasjonen bedre når alle tullingene slutter å ta tog og heller kjører hver sin bil, som «folk flest».

Videre står det at «Over lengre strekninger er fly alle andre transportmidler overlegent.», noe som naturligvis er sant hvis man anvender et tilstrekkelig egoistisk og korttenkt sett kriterier. Vi konkluderer med at høyhastighetstog ikke er noe FrP har tro på.


Forskning

Forskning og utdanning var i utgangspunktet et av de områdene der jeg hadde minst tro på FrP, da jeg naturligvis har hørt ting som at få FrP-velgere har høyere utdanning ogsåvidere. Det viser seg likevel at situasjonen slett ikke er så ille som jeg trodde, og

Den studieforberedende delen av videregående utdanning må ha et høyt nivå, og man bør se på nivåbasert opplæring for å sikre elevens nytte av undervisningen. Det er også en kritisk suksessfaktor at undervisningen gjøres interessant, og at det stilles krav til den enkelte elev slik at lærelysten blir høy.


Lærerutdanningen må styrkes ved å innføre en femårig mastergradsutdannelse med faglig spesialisering. Det skal være minimumskrav til inntak på studiet i basisfag, og gjennomføres intervjuer med studentene for å vurdere om vedkommende er egnet til å bli lærer. Det skal være krav om faglig fordypning for å undervise i fag. Lærerutdanningen må tilpasses den virkeligheten studentene vil møte i skolen, og praksistiden skal økes betraktelig. Klasseledelse skal innføres som et eget fag fordi det er behov for mer disiplin i norske klasserom, slik at arbeidsmiljøet for lærere og elever kan bedres. Siste året skal være et sertifiseringsår for å få endelig godkjenning som lærer. Det bør også innføres rett og plikt til etterutdanning og videreutdanning. Det er bekymringsfullt med den mangelfulle rekrutteringen til læreryrket, derfor må læreryrket gjøres mer attraktivt for å sikre de best kvalifiserte lærerne.


Grunnforskningen er et fellesgode av stor betydning for samfunnet og skal derfor sikres tilstrekkelige ressurser og være fri og uavhengig. De offentlige bevilgningene må være langsiktige og forutsigbare for å skape høy kvalitet og konkurransedyktighet i forskningen. Grunnforskningen er på mange måter selve grunnmuren i det kunnskapsbaserte samfunnet, og den anvendte forskningen er pilarer som reiser seg på bakgrunn av grunnforskningen.


Det er likevel et par ting å plukke på. Det første er at FrP vil legge ned Lånekassen, og heller gi statlige garantier som skal la studentene ta opp lån i en vanlig bank. Samtidig vil de at stipend fortsatt skal utbetales av det offentlige, og hvordan det skal gjøre situasjonen bedre at lån og stipend kommer fra to forskjellige steder, spesielt når lån skal gjøres om til stipend eller motsatt, er utenfor min fatteevne. I tillegg vil de natruligvis anvende denne helvetes konkurransen på forskningen:

Konkurranse fremmer kvalitet, derfor er det positivt at konkurranse blir en integrert del av rammevilkårene for norske forskere, samtidig som forskerne også må gis bedre og mer langsiktige vilkår.Konklusjon

Min konklusjon om FrP etter å ha lest over dette handlingsprogrammet er omtrent den samme som før. Er du veldig glad i bilen din, du tror ikke på global oppvarming, du føler kanskje at Shtaten tar for mye av penga dine og du i tillegg driter i om det er penger igjen etter at du er død, da vil jeg anbefale deg å stemme FrP. Eller, jeg vil heller anbefale seppuku, men det logiske valget fra ditt synspunkt vil nok være å stemme FrP. For alle andre vil jeg anbefale et annet parti.

-Tor Nordam

Comments

Camilla,  27.06.09 23:01

Himmel.

Jeg liker observasjonene dine.
La meg bare legge til at Grunnforknings-delen satte igang svada-alarmen i hodet mitt, og jeg registrerer at det faktisk ikke står noe håndfast der. Jeg vil anta at alle forskningspenger vil gå til de områdene som næringslivet allerede sponser doktorgrader for.

Tor,  27.06.09 23:07

Du har nok rett i det du sier om svada. Det står fine ting som at «grunnforskning skal finansieres av det offentlige», og at «Norge minst bør følge målsettingen til EU om å øke FoU til 3% av BNP». Samtidig står det ingen ting om hvor mye grunnforskning vi bør ha, og det står også at «at tildeling av forskningsmidler også skal baseres på resultatmåling og prosjektevaluering», så det er nok ikke bare manna fra himmelen.

Camilla,  27.06.09 23:09

Jeg tror sjansen for at noen som mener at de mest populære kulturinnslagene nødvendigvis er dem det er mest verdt å bevare skal føle at det passer dem å holde Norge på et internasjonalt nivå i litteraturvitenskapelig forskning er omtrent like sannsynlig som at jeg kommer til å våkne i morgen og oppdage at månen faktisk er en gul ost.

Camilla,  28.06.09 14:03

Her er forøvrig Fry & Laurie-sketchen.

Are,  28.06.09 17:50

Ojojoj, dette er bra, Tor!

"Tor leser partiprogrammer, sånn at du slipper unna"! Jeg venter i spenning på Høyre, hvis du følger den noe utdaterte partipolitiske høyre-venstre-aksen :)

Mary,  28.06.09 18:32

Dude.

Those people are fucking crazy.

Tor,  28.06.09 20:30

Jeg er ennå i tenkeboksen. Neste uke blir enten Demokratene eller Høyre, avhengig av om jeg føler for å le av tullinger eller gjøre noe litt mer seriøst.

Tim,  30.06.09 20:42

Konkurranse mellom togfirmaer er en fremmed ide. Hvordan kan firmaet som går fra Oslo til Bergen ha konkurranse med det som går fra Oslo til Trondheim? Hvis flere firmaer går på den samme ruten, bekymrer ingen seg hvilket tog det er – de tar bare det neste toget som går hvor de vil.

(FYI, det er eksakt hva vi har her)

-Tim

Camilla,  11.07.09 10:33

Og så kommer bekreftelsen på at de virkelig er så sprø.

Camilla,  22.08.09 13:59

Jeg kom forøvrig over denne helt tilfeldig. Hvorfor har ingen tatt tak i det?